Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Roodborstje

- Voorwaarden zijn standaard van de Bond voor Nederlandse Ontwerpers (BNO)
- Genoemde prijzen op de website zijn incl. BTW, verzending en ontwerpkosten
- Er worden op Roodborstje geen administratie kosten of betalingsverkeer kosten gerekend
- Geboortekaartjes kunnen niet retour worden verzonden na bestelling! 
- Behang en prints kunnen niet retour worden verzonden na bestelling! 
- Mocht er transportschade zijn op een van onze producten zullen we de beschadigde 
  goederen kosteloos overnieuw maken en verzenden.


Voorwaarden BNO:
1   Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1  Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle
   offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever
   en de opdrachtnemer (hierna: ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze
   Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen
   opdrachtgever en ontwerper.
1.2  Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen
   ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief
   BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige
   opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of
   namens haar aan de ontwerper verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert.
1.3  Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de
   opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het
   uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn
   deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen
   binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd.

2   De uitvoering van de overeenkomst
2.1  De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren,
   de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een
   voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel
   handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de
   ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de
   werkzaamheden.
2.2  De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en
   juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van
   volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan ontwerper aangeeft of
   waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk
   zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
2.3  Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief,
   tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.4  Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de ontwerper:
   a.  het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of
      instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
   b.  het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten,
      merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
   c.  het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke
      beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
2.5  Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan
   stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het
   resultaat te controleren en goed te keuren.
2.6  Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen
   reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst,
   wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van
   ondergeschikte betekenis te zijn.   1/5 Algemene Voorwaarden  / februari 2013.1
2.7  Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na
   afronding van de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan
   de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3   Inschakelen van derden
3.1  Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de
   uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de
   opdrachtgever kan de ontwerper, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als
   gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding
   afspreken.
3.2  Wanneer de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van
   derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de ontwerper namens de
   opdrachtgever offertes aanvragen.
3.3  Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de ontwerper volgens uitdrukkelijke afspraak
   voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze
   goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de
   bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier
   met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.
3.4  Wanneer de ontwerper, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of
   aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever
   op verzoek van de ontwerper de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde
   goedkeuring schriftelijk bevestigen.
3.5  De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de ontwerper derden in wanneer dat van
   invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de ontwerper.
   Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden
   ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
3.6  De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door
   of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de ontwerper
   zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De ontwerper
   kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

4   Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4.1  Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het
   octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de
   opdracht komen toe aan de ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan
   worden door een depot of registratie, is uitsluitend de ontwerper daartoe bevoegd, tenzij
   anders overeengekomen.
4.2  Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of
   gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele
   voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot
   het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van
   deze Algemene Voorwaarden.
4.3  De ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom
   het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten)
   vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande
   toestemming van de ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de
   ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4.4  Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper
   tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen,
   concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen,
   illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio-
   en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.)
   eigendom van de ontwerper, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter
   beschikking zijn gesteld.
4.5  Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens
   elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij
   anders overeengekomen.   2/5 Algemene Voorwaarden  / februari 2013.1
5   Gebruik van het resultaat
5.1  Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de
   overeenkomst met de ontwerper, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de
   opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming
   geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de
   opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de
   overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
5.2  Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op
   rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden
   geregeld.
5.3  Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de
   opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is
   overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze
   toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
5.4  In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen
   wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de
   ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie
   maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en
   billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te
   verliezen.
5.5  Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te
   gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot
   gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en
   billijkheid:
   a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de
      overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
   b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van
      deze Algemene Voorwaarden;
   c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten
      overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever
      zijn overgedragen.
5.6  De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid
   om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie,
   waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te
   krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

6   Honorarium en kosten
6.1  De ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan
   bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan
   de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
6.2  Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de
   uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints,
   kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en
   begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk
   vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.
6.3  Wanneer de ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en
   duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan
   wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te
   verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de
   gebruikelijk door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. De ontwerper zal de
   opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of
   de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
6.4  Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door
   omstandigheden die niet aan de ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is de
   opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De
   ontwerper zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.
   3/5 Algemene Voorwaarden  / februari 2013.1
7   Betaling en opschorting
7.1  Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen
   30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders
   vermeldt.
7.2  Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerper totdat alle
   bedragen die de opdrachtgever aan de ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten
   overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de ontwerper zijn voldaan.
7.3  Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de
   verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke
   incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum
   van € 150,- excl. BTW bedragen.
7.4  De ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de
   ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in
   rekening brengen.
7.5  De ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is
   verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te
   betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de ontwerper door een mededeling of gedraging van de
   opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

8   Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
8.1  Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar
   tekortschieten door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de overeenkomst ontbindt
   wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de
   opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met
   betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd.
   Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de ontwerper redelijkerwijs niet
   meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede
   beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
8.2  De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit
   de door de ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane
   verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het
   honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou
   zijn.
8.3  Zowel de ontwerper als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
   geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond
   opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement,
   (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.
8.4  Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van
   soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk
   anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door
   schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie
   maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid
   werkzaamheden van de ontwerper blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

9   Garanties en vrijwaringen
9.1  De ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat,
   wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de
   Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper
   garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan,
   voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van
   derden of anderszins onrechtmatig is.
9.2  Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de
   opdrachtgever de ontwerper of door de ontwerper bij de opdracht ingeschakelde derden
   voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het
   resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van ontwerper jegens
   opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en
   overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.   4/5 Algemene Voorwaarden  / februari 2013.1
9.3  De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten van
   intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens,
   die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10 Aansprakelijkheid
10.1 Ontwerper dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te
   worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen,
   dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
10.2 Ontwerper is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de ontwerper
   toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de ontwerper voor indirecte schade,
   daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of
   vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is de
   aansprakelijkheid van de ontwerper beperkt tot het honorarium van de ontwerper voor de
   opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit
   bedrag is niet hoger dan €75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het
   bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert. Het bedrag
   waarvoor de ontwerper in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de
   eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.
10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de
   opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

11 Overige bepalingen
11.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de ontwerper
   wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de
   opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte
   stellen.
11.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerper gesloten
   overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele
   onderneming of met schriftelijke toestemming van de ontwerper.
11.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en
   omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de
   andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of
   mededeling aan derden de ontwerper of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen.
   Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze
   feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke
   behandeling worden gebonden.
11.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
   de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
   Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging
   van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel
   en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
11.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te
   bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
11.6 Op de overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever is Nederlands recht van
   toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg
   proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn
   overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het
   arrondissement waar de ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de ontwerper, kennis van
   geschillen tussen de ontwerper en opdrachtgever.